آنا دیلی مکتبی
بو صحيفه ايرانين بوتوو ميللييت لرينين ايستيفاده ائلمك  لري اوچون فارسجا يازيلير.         اين صفحه تنها بخاطر استفاده كليه مليت هاي ايراني به زبان فارسي نوشته مي شود.

مباني دستور زبان توركي آذربايجاني

انتخاب متون و نويسنده : نيسگيل nisgil@yahoo.com

منبع : مباني دستور زبان تركي آذري ، نوشته : م.ع.فرزانه ، چاپ :1358 ، انتشارات فرزانه

× به علت قديمي بودن منبع مورد استفاده استاندارد هاي جديد نوشتاري زبان تركي با الفباي عربي كه در سال 1380 به تصويب رسيده اند در اين مبحث ذكر نشده اند. در اين  براي آگاهي يافتن از اين استاندارد ها اينجا را كليك كنيد: 

مصوبات سمينار اورتوگرافي تركي -  1380 (به تركي)


سايت جديد: آموزش زبان توركي آذربايجاني


 حالات تبديـلبدّلات صوتي در كلمات زبان تركي)

تبديل، حالتي است كه يك صـدا در مواضع مختلف كلمه، جاي خود را به صداي ديگر كه به نحوي از انحا با آن تشابه گروهي دارد، مي سپارد. تبديل اصــوات در لهجه ها و شيوه هاي زبان تركـــي جنبه عمومي دارد يعني هم در صائت ها و هم در صامت ها رخ مي دهد.

الف ــ تبديل صائتها

تبديل اصوات صائت ممكن است به صورت تبديل صائت هاي پسين به صائت هاي پيشين و بالعكس، تبديل صائت هاي مستقيم به صائت هاي منحني و بالعكس، تبديل صائت هاي باز به صائت هاي بسته و بالعكس اتفاق افتد. اينك در زير مثالهائي از شكل اول آن يعني تبديل صـائت هاي پســين به پيشـــين ذكر مي شود:

 

ــ آ ə <= a اَ :       قارا ــ qara   =>   قره ــ qərə     ،      ياخا ــ yaxa =>   يخه ــ yəxə ،
 آياق ــ ayaq   =>   اياخ ــ əyax      ،   ياخين ــ yaxın =>  يخين ــ yəxin   ،  قارداش ــ qardaş => قردش ــ qərdəş     ،  آلچا ــ alça  =>  الچه  ــ əlçe .

ــ آ e <= a اِ : قايماق ــ qaymaq => قئيماق ــ qeymaq   ،     قايچي ــ qayçı => قيچي ــ qeyçi   ،
 
قاينانا ــ qaynana => قئينانا ــ  qeynan     ،     يايلاق ــ yaylaq => ييلاق ــ yeylaq .

ــ  ı  <=  i   :          آجي ــ acı   =>   آجي ــ aci      ،      قاپي ــ qapı  =>  قاپي ــ qapi ،                           ياشيل ــ yaşıl  =>  ياشيل ــ yaşil    ،   ساري ــ sarı  =>  ساري ــ sari . 

 

ب ــ تبديل صامتها

تبديل صامتها غالباً به صورت تبديل حروف گنگ به حــــروف طنين دار و بالعكس رخ ميدهد . تبديل اصوات صامت ممكن است در اول، وسط و آخر كلمه اتفاق بيــفتد.

1 ــ  در اول كلمه :

ب ــ b => پ ــ p :  بوداق ــ budaq => پوتاخ ،  پيتاخ ــ  putax ، pıtax ،
 بيشمك ــ bışmək => پيشماخ ــ pişmax ،  بيتيك ــ bitik => پيتيك ــ pitik.

ك ــ k => گ ــ g : كچميش ــ keçmiş => گچميش ــ geçmiş ، كچي ــ keçi => گچي ــ geçi ،                           كشنيش ــ kəşniş => گشنيش ــ gəşniş .

2 ــ در وسط كلمه :

ت ــ t => د ــ d :  مختصر ــ müxtəsər  => مخدصر ــ müxdəsər                                                                 شاختا ــ şaxta => شخده ــ şəxdə  ،  دفتر ــ dəftər => دفدر ــ dəfdər .

ج ــ c => ش ــ ş : قاچماق ــ qaçmaq => قاشماخ ــ qaşmax ، آچماق ــ açmaq => آشماخ ــ  aşmax ،
 بيچمك ــ biçmək => بيشماخ ــ bişmax .

ج ــ c => ژ ــ j  :  مجلس ــ məclis => مژلس ــ məjlıs ، مجبور ــ məcbur => مژبور ــməjbur ،
 مجنون ــ
məcnun => مژنون ــ məjnun .

3 ــ در آخــــر كلمه :

د ــ d => ت ــ t : آرواد ــ arvad => آروات ــ arvat ، بولود ــ bulud => بولوت ــ bulut ،
 قورود ــ
qurud => قوروت ــ qurut ، سود ــ süd => سوت ــ süt .

ج ــ c => ش ــ ş : آغاج ــ ağac => آغاش ــ ağaş ، كرپيج ــ kərpic => كرپيش ــ kərpiş ،
چكيج ــ çəkıc => چكيش ــ çəkiş ، اوروج ــ oruc => اوروش ــ oruş .

ق ــ q => خ ــ x : يارپاق ــ yarpaq => يارپاخ ــ yarpax ،آلماق ــ almaq => آلماخ ــ almax                           تورپاق ــ torpaq => تورپاخ ــ torpax .

ك ــ k => خ ــ x : بيلمك ــ bilmək => بيلماخ ــ bilmax ، دوشمك ــ düşmək => دوشماخ ــ düşmax .

ج ــ c => ژ ــ j : آج ــ ac => آژ ــ aj ، گيج ــ gic => گيژ ــ gij ، گئج ــ gec => گئژ ــ gej ،  ساج ــ  sac => ساژ ــ saj ، بيج ــ bic  => بيژ ــ bij .

 

پايان قسمت ششم 

ادامه دارد...

 نظرات ، انتقادات و نكات آموزشي خود را در اين بخش وارد نماييد.

نظرات شما!      

 

لينك مستقيم به اين صفحه

آرشيو-  قسمت:

1 , 2 , 3 , 4 , 5

لينك ها

لغتنامه تركي آذري به انگليسي  و بلعكس

( download )


لغتنامه آنلاين انگليسي  به  تركي آذري


لغتنامه  آنلاين تركي  به انگليسي و بلعكس


آموزش الفباي لاتين تركي آذري


حروف الفباي  لاتين تركي آذري


آموزش تركي آذري ( به تركي اذري)


 آموزش تركي آذري (به انگليسي) (1)


 آموزش تركي آذري ( به انگليسي) (2)


 درباره تركي آذري (به انگليسي)


مصوبات سمينار اورتوگرافي  توركي -  1380 (به تركي)


درباره زبان تركي (به انگليسي)


آموزش تركي استانبولي( به انگليسي)(1)


آموزش تركي استانبولي(به انگليسي)(2)


آموزش تركي استانبولي(به انگليسي)(3)


آموزش تركي  تركمنى