Gajil,Gecil,گجيل
 

گجيل

 


نامه اعتراضي چند نماينده پارلمان اروپائي به آقاي خاتمي!

 

تعدادي از نمايندگان پارلمان اروپا، سوئد و دانمارک با ارسال نامه اي به رئيس جمهور اقاي خاتمي خواستار بهبود شرايط دشوار اقليتهاي ملي ـ قومي در ايران هستند.

 

در نامه فوق اشاره به گزارش آقاي موريس کاپيتورن نماينده ويژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ايران در مورد پايمال شدن ابتدائي ترين حقوق انساني اقليتهاي ملي ـ قومي در ايران ميشود و امضا کنندگان نامه ازآقاي رئيس جمهور خواستار بهبود مسائل ملي ـ قومي اقوام ايراني و اجراي تعهد ايران در قبال منشور حقوق بشر سازمان ملل هستند.

 

 ليست امضا کنندگان عبارت است از:

 1 ـ اوله ايشميت (نماينده حزب مردم سوئد در پارلمان اتحاديه اروپا)

2 ـ اولا ساندبک (نماينده مردم دانمارک در پارلمان اتحاديه اروپا)

3 ـ پرنيلا فراهم (نماينده حزب سوسيال مردم دانمارک در پارلمان اتحاديه اروپا)

4 ـ يوران ليندبلاد (نماينده حزب مودرات در پارلمان سوئد و شوراي اروپا)

5 ـ آندرش بنقتسون (نماينده حزب سوسيال دمکرات در پارلمان سوئد)

6 ـ کنت هرستد (نماينده حزب سوسيال دمکرات در پارلمان سوئد و دبير يونيسف در سوئد)

7 ـ مناف سببي (محقق علوم پزشکي و دبير اتحاديه آذر و کميته آذربايجان ـ سوئد)

 

رونوشت نامه به رئيس سازمان ملل متحد آقاي کوفي آنان نيز ارسال شده است

 

                                                                                                            March 16th 2004

 

His Excellency, Hojjat al-Islam val- Moslemin, Sayyad Mohammad Khatami

The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection

Teheran, Islamic Republic of Iran

 

cc: Kofi Annan

General Secretary of United Nations

 

 Mr. President:

We call your attention to the current plight of minority ethnic groups within Iran.

 

The history of many multi-ethnic nations clearly illustrates that so long as the spirit of solidarity and cooperation is fostered between various ethnic groups, ethnic diversity may be a great asset.  Iran is a country which consists of many different ethnic groups, a fact which has been duly acknowledged in Articles 15 and 16 of the Constitution. According to a report by Mr. Maurice Danby Copithorne, the United Nations’ Special Representative of the Commission of Human Rights, pursuant to Commission Resolution 2001/17 and other governmental and NGO reports, ethnic minorities within Iran are routinely denied even the most basic and fundamental human rights. With the exception of the Farsi speaking population of Iran, the main complaint of all minorities within Iran, be they Azerbaijanis, Kurds, Baluchs, Arabs or Turkmen, is the failure of the government to recognize basic human rights with regard to receiving an education in their own language, and having their distinct histories, customs, and cultural identities recognized.  To illustrate briefly how minorities are being discriminated against within Iran, we urge you, Mr. President, to consider for a moment the current situation of Iran’s Azerbaijani population.

Despite the fact that Azerbaijanis today comprise roughly thirty percent of the population of Iran, there is not one education institution at any level which offers instruction in the Azerbaijani language. As you are most certainly aware, the mere use of Azerbaijani is forbidden in public places such as schools and governmental offices. Most tragic is the fact that this injustice has spread into regions where nearly all the inhabitants are Azerbaijanis themselves. 

This unjust discrimination has gone so far that the selection of Azerbaijani names for one’s own children is restricted, if not prohibited. The discrimination currently being experienced by Azerbaijanis in Iran is further illustrated by the fact that they are denied even the right to publish works in their mother-tongue, or even to organize and promote activities which aim to preserve and nurture Azerbaijani culture.

 Mr. President, we hope that you are deeply concerned about the current plight of all minorities living within Iran, and we urge your government to find a viable and acceptable solution to this plight a top priority in the very near future. Doing so would be in line with your commitment and obligation to protect the human rights of all citizens in accordance with the United Nations’ human rights accords.

 Yours Respectfully,

 

Olle Schmidt (Swedish, Fp)

Member of the European parliament  

  

Pernille Frahm (Danish, SF)

Member of the European parliament

 

Ulla Sandbaek (Danish, JuniBevægelsen)

Member of the European parliament

  

Kent Harstedt (S)

Member of the Swedish parliament

Committee of foreign affairs

and chairman of Swedish Unicef

 

 Göran Lindblad (M)

Member of the Swedish parliament

Committee of foreign affairs

and member of the Swedish parliamentary delegation to the Council of Europe.

 

 Anders Bengtsson (S)

Member of the Swedish parliament
 


Dr. Manaf Sababi

Senior Research Scientist

Chairman of Azerbaijani Swedish Committee and AZER


 

رياست جمهوري اسلامي ايران

 رونوشت: کوفي آنان رئيس سازمان ملل متحد

 

خواستار توجه جنابعالي را به شرايط دشوار اقليتهاي ملي ـ قومي هستيم.

 

تاريخ کشورهاي کثيرالملل بصراحت نشان ميدهد که برقراري عدالت اجتماعي و همکاري سالم در ميان ملت هاي مختلف در يک کشور، عامل مثبت درجهت تکامل مملکت شمرده ميشود. ايران يک کشور کثيرالملل ميباشد و اين در ماده هاي 15 و 16 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز منعکس شده است.

 بنابه گزارش آقاي موريس کاپيتورن نماينده ويژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ايران و همينطور طبق ساير گزارشها از سازمانهاي غير دولتي، اقوام ايراني از ابتدائي ترين حقوق انساني خود محروم هستند. بغير از اهالي فارس زبان، ملتهاي گوناگون ايراني اعم از آذربايجانيها، کردها، بلوچها، اعراب و ترکمنها فاقد حقوق بشر از نوع تحصيل به زبان مادري، و برسميت شناختن هويت و فرهنگ خاص خود ميباشند.

 آقاي رئيس جمهور! براي آشنائي به سياست ناعادلانه موجود در قبال اقليتهاي ملي ـ قومي ايرانيها کافي است لحظه اي به شرايط آذربايجانيها توجه فرمائيد. بااينکه آذربايجانيها نزديک به 30% اهالي ايران را تشکيل ميدهند براي نمونه هم شده حداقل يک مرکز آموزشي از نوع مدارس و دانشگاه براي تحصيل به زبان مادري ندارند.  يقينا اطلاع داريد که حتي استفاده زبان آذربايجاني در مراکز رسمي از قبيل ادارات و مدارس نيز ممنوع اعلام شده است و اين در مناطقي رواج است که اکثر ساکنين آن را آذربايجانيها تشکيل ميدهند. آذربايجانيها نه تنها در انتخاب يک نام آذربايجاني به نوزادان خود دچار مشکلات ميشوند بلکه در نشر مطبوعات و کتاب بزبان خود و فعاليتهاي فرهنگي به انواع مختلف با کارشکني مقامات مسئول مواجه ميشوند. 

 آقاي رئيس جمهور! ما اميدواريم که شما همانند ما نگران شرايط دشوار اقليتهاي ملي ـ قومي در ايران هستيد و با اولويت دادن به مسائل آنها در حل مشکلات موجود تلاش خود را خواهيد نمود. حل مشکلات ملي ـ قومي در راستاي تعهد شما در قبال منشور حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.

 

با احترام فراوان

 1 ـ اوله ايشميت (نماينده حزب مردم سوئد در پارلمان اتحاديه اروپا)

2 ـ اولا ساندبک (نماينده مردم دانمارک در پارلمان اتحاديه اروپا)

3 ـ پرنيلا فراهم (نماينده حزب سوسيال مردم دانمارک در پارلمان اتحاديه اروپا)

4 ـ يوران ليندبلاد (نماينده حزب مودرات در پارلمان سوئد و شوراي اروپا)

5 ـ آندرش بنقتسون (نماينده حزب سوسيال دمکرات در پارلمان سوئد)

6 ـ کنت هرستد (نماينده حزب سوسيال دمکرات در پارلمان سوئد و دبير يونيسف در سوئد)

7 ـ مناف سببي (محقق علوم پزشکي و دبير اتحاديه آذر و کميته آذربايجان ـ سوئد)

 

  Hoyat-əl-İslam val – Müsəlmanın, S.M.Xatəmi, Prezidentlik, Palastin küçəsi, Azərbaycanın Tehran kəsişməsi, İran İslam Respublikası.

 Cənab KOFİ ANNAN

BMT-nin baş katibi

Hörmətli Prezident: 

 Sizin diqqətinizi İran İslam Respublikası ərazisində azlıq təşkil edən milli qrupların haqları əllərindən alınmış vəziyyətə cəlb etmək isteyiriq.

 Çoxsaylı millətlərin tarixi aydın göstərir ki, həmrəylik və birgə işləmək ruhu müxtəlif milli qruplar arasında çox olduqca, ölkə inkişafına böyük həcmdə müsbət ola bilər. İran bir çox etnik qruplardan təşkil olunan bir ölkədir, bunun qanuni təsdiqini konstitusiyanın 15-16-cı maddələrində də göstərmək olar. Cənab Mauris Danbi Kopithonenin xəbərinə əsasən, BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyası üzrə nümayətdəsinə, və digər qeyri-hökumət (QHT) və dövlət təşkilatlarının verdiyi xəbərə görə İran İslam Respublikasında olan milli azlıqlar və hətta köklü və fundamentli insan hüquqları bir qayda olaraq inkar edilmişdir. Farsdilli əhalini çıxmaq şərtilə, bütün azlıqların ən əsası azərbaycanlılar, kürdlər, baluçlar, ərəb və ya türkmənlər İran İslam Respublikasının onların əsas insan hüquqlarını tanımağı, ana dillərində təhsil almağı və ya öz dəqiq tarixi olmasını adətnənələri olmasını, soyköklərini öyrənməyi əldə edə bilmirlər. Bu azlıqların İran dövləti tərəfindən ayrıseçkilik şəraitinə salınmasını ətraflı təsvir edərək biz sizdən tələb edirik: Cənab Prezident, bir anlığa İranın azərbaycanlı əhalisinin hal-hazırki vəziyyətini diqqət edəsiniz.

 İranda yaşayan azərbaycanlıların İran əhalisinin ən azı 30%-ni təşkil etməsinə baxmayaraq, orada bir dənə də hər hansı bir dərəcədə olursa olsun, Azərbaycandilli təhsil mərkəzi yoxdur. Artıq bilirsiniz ki, azərbaycan dili, ictimai yerlərdə – məktəb və dövlət idarələrində qadağandır. Ən faciəvi fakt budur ki, belə qanunsuzluqlar, demək olar ki, əhalisi bütöv azərbaycanlılardan ibarət olan ərazilərdə də yayılmışdır.

 Bu qanunsuzluq o qədər dərinə gedib ki, Azərbaycan övladına Azərbaycan adı verilməsi qadağan olunmayıbsa da, məhdudlaşdırılmışdır. Ayrıseçkilik həm də o faktla təstiq edilik ki, azərbaycanlılara öz ana dillərində kitab və mətbuat dərci də məhdud olunub və ya Azərbaycan mədəniyyətini yaymaq üçün fəaliyyətlərə maneçılıq törənilir.

 Cənab prezident, arzu edirik ki, siz İranda yaşayan azlıqların haqları əllərindən alınmış vəziyyətden nigaransiz və ümid edirik ki, sizin hökumət həmin azlıqların bu vəziyyətini aradan qaldırmaq yollarını tapmaq üçün yaxın gələcəkdə cehd edecek. Bütün bu deyilənləri həll etməklə siz bütün vətəndaşların hüquqlarını qorumaqla BMT-nin insan hüquqları müdafiəsinə əsasən bu barədə öz öhdəliyizi nümayiş etdirmiş olarsınız.

 

HÖRMƏTLƏ:

Olle Schmidt (Fp)

Avropa Parlamentinin üzvü

 

Dr. Manaf Sababi

Tədgigatçı alim

Azərbaycan İsveç Komitəsi, Azər Cəmiyyəti
 

Göran Lindblad (M)

Avropa Şurası və İsveç parlamentinin üzvü

 

Anders Bengtsson (S)

İsveç parlamentinin üzvü

 

Pernilla Frahm (Danimarka, SF)

Avropa Parlamentinin üzvü

 

Ula Sandbaek (Danimarka, JuniBev.)

Avropa Parlamentinin üzvü

 

Kent  harstedt (S)

İsveçin Unisef sədri, İsveç parlamentinin üzvü
 

گجيل سايتي ركلاملاري وئريلن سايتلارين محتواسيندان سوروملو دگيلدير.
 بو ركلاملار ايراندا ، آذربايجان سايتلارين آرتيق راق تانيتديرماق اوچون بوردا ويريليب ديلار.


 


گجيل سايتي لينکي وئريلن سايت يا يازيلارين محتواسيندان سوروملو دگيلدير.

E-mail : webmaster@gajil.20m.com
Copyright © 2003-2004.